HOS DANSK PLAST
HAR VI LAVET

SALGS- &
LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Dansk Plast Aps´s, CVR-nummer 31253098, (”Virksomheden”) salg og levering af produk- ter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

2. AFTALEGRUNDLAG

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. PRODUKTER, RESERVEDELE OG YDELSER

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom monteringsopgaver udføres håndværks- mæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.3 Tegninger og beskrivelser. Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, priser, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prisli- ste er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, disse udtrykkelig er gengivet i ordrebekræftelsen eller der specifikt er henvist til dem.

3.4 Såfremt konstruktionen eller specifikationer m.v. for et af Virksomheden solgt produkt måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er Virksomheden berettiget til at levere produktet med de(n) nu herefter ændrede konstruktioner og specifikationer m.v., såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til pro- duktets ydre fremtræden, herunder farve.

3.5 Virksomheden forbeholder sig ret til, at videregive eventuelle af kunden til virksomheden udle- verede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang dette er nød- vendigt til opfyldelse af leverancen.

3.6 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til et erhvervsmæssigt produktionsformål. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. PRIS OG BETALING

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende dagspriser på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms. Virksomheden forbeholder sig ret til prisændringer, som følge af væsentlige ændringer i indkøbspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, fragt, diskonto, told, skat, afgifter og lign.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter fakturaens udstedelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til ren- te af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker, samt ret til at kræ- ve kompensationsbeløb 310,00 kr. + rykkergebyr og inkassogebyr i henhold til gældende lov- givning.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virk- somheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at:

 1. ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører,
 2. ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er le- veret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller
 3. gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Herudover forfalder ethvert ikke-forfaldent tilgodehavende til betaling straks.

5.3 Såfremt en kunde én gang har betalt et tilgodehavende for sent, er virksomheden berettiget til, fremover at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling eller stille krav om sikker- hedsstillelse for beløbets betaling inden levering.

6. TILBUD, ORDRER OG ORDREBEKRÆFTELSER

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 6 uger fra den dato, tilbuddet er dateret, medmin- dre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfri- stens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virk- somheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, re- servedel eller ydelse:
(i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbe- tingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virk- somheden.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller til- knyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reser- vedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundla- get, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. LEVERING

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer, medmindre andet er skriftligt aftalt, alle solgte pro- dukter og reservedele AB fabrik på den i ordrebekræftelsen angivne adresse i Danmark i stan- dard emballage i henhold til gældende INCOTERMS 2000 ”Ex works”. Forsendelsen sker såle- des for kundens regning og risiko. Såfremt kunden ønsker en leverance særlig beskyttet eller emballeret, leveres en sådan beskyttelse eller emballage alene efter forudgående skriftlig aftale og kunden betaler alle omkostninger herved. Er der skriftligt aftalt levering hos kunden leveres det bestilte så tæt på brugsstedet, som lastvognen – efter chaufførens skøn – kan køre uden fa- re for at køre fast eller beskadige køretøj eller omgivelser. Evt. ventetid for aflæsning hos kun- den debiteres kunden, som heller ikke i den situation kan påberåbe sig for sen levering.

7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Evt. leveringstid oplyst i tidligere afgi- vet tilbud er kun vejledende leveringstid. Virksomheden har ret til, at levere før den aftalte leve- ringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Er leveringstiden i ordrebekræftelsen angivet med bestemt dato, anses en levering for rettidig, såfremt leveringen sker senest 1 hverdag efter den angivne dato. Er leveringstiden i ordrebekræftelsen angivet med en bestemt leveringsuge, anses en levering for rettidig, såfremt leveringen er sket senest 3 hverdage efter udløbet af den angivne leveringsuge. Dette gælder dog ikke, hvis det i ordrebekræftelsen er angivet at leve- ringstiden er fast.

7.3 Virksomheden er ikke ansvarlig for forsinkelser i tilfælde af mangelfulde eller manglende leve- rancer fra underleverandører, uanset årsagen hertil.

7.4 I dette tilfælde udskydes rettidig levering til udløbet af forsinkelsen fra underleverandøren, dog maksimalt 4 uger, efter hvilken frist begge parter skal være berettiget til at hæve handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.

7.5 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker, at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. jfr. pkt. 9.3. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

7.6 Returvare. Kunden har ikke ret til at returnere varer og leverancer, medmindre dette forudgå- ende er skriftligt aftalt. Såfremt dette er aftalt, krediteres returvarer normalt med fradrag på 15% af salgsprisen excl. moms franko levering til virksomhedens lager eller andet af Virksomheden anvist plads i Danmark. Special- eller tilvirkede varer kan under ingen omstændigheder returne- res.

8. FORSINKET LEVERING

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. I tilfælde af forsinket levering fra Virksomhedens side, som kunden er uden ansvar for, skal kunden skriftligt reklamere straks. Hvis Virksomheden undlader, at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 5 dage efter skriftligt påkrav fra kunden, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. MANGLER

9.1 Reklamationsfrist. Virksomheden er ansvarlig for, at produkter, reservedele og tilknyttede ydel- ser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter le- veringen. Kunden har således en 12 måneders reklamationsfrist for så vidt angår fejl og mang- ler. For dele, der udskiftes inden reklamationsfristens udløb, forlænges reklamationsfristen for disse dele i 12 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 18 måneder fra oprindelig levering.

9.2 Undtagelser. Virksomhedens ansvar omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes:

 1. almindelig slitage,
 2. opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis,
 3. reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og
 4. andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Undersøgelse og meddelelse. Det påhviler kunden straks ved leveringen at foretage sædvanli- ge undersøgelser af det leverede for tydelige fejl og mangler. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel inden for reklamationsfristen, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal kunden straks og senest 8 dage efter leveringen meddele dette skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget ved modtagelsen, ikke straks eller se- nest 8 dage efter modtagelsen, meddeles skriftligt til Virksomheden, kan manglen ikke senere gøres gældende mod Virksomheden. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4 Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og har undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af reklamationsretten. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomhe- den senest 14 dage efter anmodningen ellers bortfalder garantien uden videre. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bæ- rer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt.
9.3 om, at en fejl eller mangel er omfattet af reklamationsretten, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at:

 1. udskifte eller reparere defekte dele efter returnering af varen, jfr. 9.4, eller
 2. sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

9.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af oven- nævnte ansvar inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.3, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet in- den en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt.9.

10. ANSVAR

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal ska- desløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Ansvarsbegrænsning. Virksomhedens ansvar over for kunden uanset årsagen, herunder i til- fælde af forsinkelse og fejl og mangler ved produktet, er begrænset til det beløb, der er fakture- ret for den pågældende ydelse eller produkt, der er årsag til skaden/tabet. Virksomheden er så- ledes under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for kundens driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser, tabt produktion, tid, goodwill eller andre indirekte tab eller følgeskader. An- svarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagt- somt.

10.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forud- set ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, ter- ror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. EJENDOMSRETTEN TIL PRODUKTERNE OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

11.1 Ejendomsret. Virksomheden forbeholder sig den fulde ejendomsret til solgte produkter indtil hele købesummen incl. forsendelsesomkostninger og monteringsomkostninger er betalt. Ejen- domsforbeholdet har ingen indflydelse på risikoens overgang ved levering.

11.2 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tegninger, til- hører Virksomheden.

11.3 Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle ret- tigheder, skal Virksomheden for egen regning:

 1. sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele,
 2. ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker,
 3. erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller
 4. tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 25 % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af pro- dukters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettighe- der.

12. FORTROLIGHED

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ik- ke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kend- skab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt.12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kom- mer til andres kundskab.

12.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. GÆLDENDE RET OG VÆRNETING

13.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal anlæg- ges ved Retten i Esbjerg, som er Virksomhedens værneting. Såfremt én eller flere af nærvæ- rende salgs- og leveringsbetingelser måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke afta- lens gyldighed i øvrigt, og de ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldiges bestemmelses formål.

13.3 De øvrige bestemmelser skal forblive gældende.